Arithmetic and geometry of local and global fields

Arithmetic and geometry of local and global fields

Thời gian: 08:00:25/06/2018 đến 17:00:01/07/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: • Bruno Anglès (University of Caen Normandy) • Tuan Ngo Dac (CNRS and University of Caen Normandy) • Ho Hai Phung (IMH, VAST)

Ban khoa học: • Bruno Anglès (University of Caen Normandy) • Daniel Caro (University of Caen Normandy) • Tuan Ngo Dac (CNRS and University of Caen Normandy) • Federico Pellarin (University of Saint Etienne) • Ho Hai Phung (IMH, VAST) • Jerome Poineau (University of Caen Normandy)

Mục đích: Hội nghị sẽ đề cập đến nhiều hướng nghiên cứu chính của lý thuyết số và hình học đại số đang được phát triển mạnh tại châu Á. Ba chủ đề chính sẽ xoay quanh đa tạp Shimura, đối đồng điều p-adic và lý thuyết số trên trường hàm.

Báo cáo mời: 1. Tomoyuki Abe (Tokyo, Japan) 2. Pascal Boyer (Paris, France) 3. Daniel Caro (Caen, France) 4. Chieh-Yu Chang (Taiwan) (to be confirmed) 5. Shin Hattori (Kyushu, Japan) 6. Satoshi Kondo (HSE, Russia) 7. Ignazio Longhi (Jiao Tong / Liverpool, China) 8. Yoichi Mieda (Tokyo, Japan) 9. Federico Pellarin (Saint-Etienne, France) 10. Detchat Samart (Thailand / UIUC, USA) 11. Lenny Taelman (Amsterdam, the Netherlands) 12. Floric Tavares-Ribeiro (Caen, France) 13. Fabien Trihan (Sophia Univ, Japan) 14. Nobuo Tsuzuki (Tohoku, Japan) 15. Chia-Fu Yu (Taiwan) 16. Jing Yu (Taiwan) (to be confirmed)

Cơ quan tổ chức: VIASM.

Ngôn ngữ: tiếng Anh 

Liên hệ: