Hoạt động khoa học

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9

Thời gian: Từ 08:00:14/08/2018 đến 17:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường Đại học Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam.

Arithmetic and geometry of local and global fields

Thời gian: Từ 08:00:25/06/2018 đến 17:00:01/07/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Lectures on Statistical learning

Thời gian: Từ 14:00:04/06/2018 đến 17:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)

Thời gian: Từ 09:00:04/06/2018 đến 12:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)

Thời gian: Từ 08:30:17/05/2018 đến 17:00:19/05/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 16

Thời gian: Từ 08:30:19/04/2018 đến 17:00:21/04/2018

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

7th International Conference on HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING

Thời gian: Từ 08:00:19/03/2018 đến 17:30:23/03/2018

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 02/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 09/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 16/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 23/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/03/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

International conference "Nevanlinna theory and Complex Geometry in Honor of Lê Văn Thiêm's Centenary"

Thời gian: Từ 08:00:26/02/2018 đến 17:00:02/03/2018

Địa điểm: Institute of Mathematic-VAST, 18-Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam & Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, The 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Cellular resolutions of some artinian level monomial ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 08/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Augustine O'Keefe